کردستان

 

نشانی: سنندج - سه راه جهاد - سایت اداری - جهاددانشگاهی واحد استان کردستان
تلفن: 33287516-087
نمابر: 33291307-087
پست الکترونیک: sec.kd@acecr.ac.ir
وب سایت: www.jdkurd.ir

آخرین ویرایش۲۱ مهر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۴۶۳