اصفهان

آدرس: - خیابان هزارجریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - جنب دانشکده بهداشت
تلفن: 37923323-031
نمابر: 36687021-031
پست الکترونیک: sec.es@acecr.ac.ir
وب سایت: www.jdisf.ac.ir

آخرین ویرایش۲۳ تیر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۳۷۰