کرمان

 آدرس: – انتهای بلوار 22 بهمن - مجتمع دانشگاه شهید باهنر - ص پ : 517-198
تلفن: 4-33257342-034
نمابر: 4-33257342-034
پست الکترونیک: sec.kr@acecr.ac.ir
وب سایت: -

آخرین ویرایش۱۸ فروردین ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۵۰