علوم پزشکی شهید بهشتی

آدرس: تهران بزرگراه شهید چمران - خیابان تابناک – خیابان پروانه جنب بیمارستان آیت ا . . . طالقانی – ساختمان شماره 2 -ستاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -طبقه دوم - ص پ :4631- 19395
تلفن: 3-22439872-021 9-22439864-021
نمابر: 22439874-021
پست الکترونیک: sec.bms@acecr.ac.ir
وب سایت: www.jdsbm.ac.ir

آخرین ویرایش۱۹ شهریور ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۳۰۶