صنعتی اصفهان

 

نشانی: اصفهان - دانشگاه صنعتی اصفهان - جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

کدپستی: 8415681167

تلفن: 33912540-031

نمابر: 33912541-031

پست الکترونیک: sec.iut@acecr.ac.ir

وب سایت: www.jdiut.ac.ir

آخرین ویرایش۲۱ مهر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۵۷۲