صنعتی اصفهان

آدرس: اصفهان-دانشگاه صنعتی اصفهان-جهاددانشگاهی واحدصنعتی اصفهان-ص پ : 84155147 کدپستی: 8415681167
تلفن: 33912540-031
نمابر: 33912541-031
پست الکترونیک: sec.iut@acecr.ac.ir
وب سایت: www.JDIUT.AC.IR

آخرین ویرایش۲۳ تیر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۳۴۷