خراسان شمالی

آدرس: بجنورد-سایت اداری ارکان-جهاددانشگاهی
تلفن: 32285726-058
نمابر: 32285728-058
پست الکترونیک: sec.khs@acecr.ac.ir info@nkhjd.ir
وب سایت: www.nkhjd.ir
 

آخرین ویرایش۲۳ تیر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۲۷