شورای علمی

اعضای شورای علمی جهاددانشگاهی عبارتند از: 

دکتر حمیدرضا طیبی (رییس)

دکتر محمدرضا پورعابدی(نایب رییس)

دکتر محمدصادق بیجندی

دکتر عیسی علیزاده

دکتر حمیدرضا صادق محمدی

دکتر حسینعلی قبادی

دکتر علی اکبر شمسیان

دکتر حمیدرضا فرهمند

فرامرز حق شناس

دکتر مهدی فیض

دکتر حمید گورابی

سید احمد صالحی مرند(دبیر)

تعداد بازدید:۲۰۹۶