مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

 

نشانی: ابتدای آزاده راه کرج- قزوین، انتهای خیابان بهشت سکینه، مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی، مراکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران - صندوق پستی: 118-31995
تلفن: 92108963-026
نمابر: 92108965-026
پست الکترونیک: sec.ibrc@acecr.ac.ir
وب سایت: www.ibrc.ir

تهران:

خیابان سهروردی شمالی- خیابان هویزه غربی- شماره 80- کدپستی 1551916111

صندوق پستی: 15855-161

نمابر: 43855754

پست الکترونیک: sec.ibrc@acecr.ac.ir

وب سایت:  www.ibrc.ir

تعداد بازدید:۶۶۳۲