ارکان

تعداد بازدید:۱۴۵۷۵

ارکان جهاددانشگاهی عبارتند از:

عالی ترین مرجع سیاستگذاری (هیات امناء)

تعیین کننده خط مشی و ناظر بر فعالیت ها (شورای علمی)

بالاترین مقام اجرایی (رییس جهاددانشگاهی)