بوشهر

تعداد بازدید:۱۸۹۴۴

 

نشانی: بوشهر - خیابان امام خمینی(ره) - خیابان فردوسی - جهاددانشگاهی استان بوشهر

کدپستی: 7515779111

صندوق پستی: 751351881

تلفن: 33350435-077

نمابر: 33350436-077

پست الکترونیک: sec.bu@acecr.ac.ir

وب سایت: http://jdbushehr.ir/fa