اصفهان

تعداد بازدید:۱۸۷۴۰

 

نشانی: اصفهان - خیابان هزارجریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - جنب دانشکده بهداشت
تلفن: 37923323-031
نمابر: 36687021-031
پست الکترونیک: sec.es@acecr.ac.ir
وب سایت: http://isfahan.acecr.ac.ir