دکتر حسن فارسی

تعداد بازدید:۳۴۳۰
دکتر حسن فارسی

عنوان: دکتر حسن فارسی

سمت:  سرپرست معاونت هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی

پست الکترونیک : hfarsi@ut.ac.ir

سوابق تحصیلی و علمی:

دکترای جامعه شناسی سیاسی

سوابق اجرایی:

عضو هیات رییسه جهاددانشگاهی

مدیرکل اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

معاون پشتیبانی سازمان جهاددانشگاهی تهران 

معاون فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی تهران