هیات رییسه

تعداد بازدید:۲۶۲۸۶

اعضای هیات رییسه جهاددانشگاهی:   

                                                        

                                                                           دکتر حسن نایینی                        
                                                                        رییس جهاددانشگاهی             

 

    

               امیر طهرانچی                                             دکترابوالقاسم رئیسی                                   بهنام چهارلنگ 
              مدیر کل حوزه ریاست                                     مدیر کل روابط عمومی                                     مدیرکل حراست

            
             

 

        

              دکتر یعقوب فتح الهی ننه کران                                دکتر جمال رحیمیان                            دکتر محمدمحسن غفوریان نادرنژاد
              سرپرست معاونت پژوهش وفناوری                                معاون فرهنگی                                سرپرست معاونت آموزش و کارآفرینی 

 

    

            دکتر مهدی باصولی                                دکتر عیسی علیزاده                                        دکتر بهروز بادکو

 معاون پشتیبانی و مدیریت منابع              معاون هماهنگی و امور مجلس                       معاون رییس جهاددانشگاهی و رییس سازمان ستفا