هیات رییسه

تعداد بازدید:۱۹۶۹۹

اعضای هیات رییسه جهاددانشگاهی:   

                                                         

                                                                                   دکتر حمیدرضا طیبی                           
                                                                                   رییس جهاددانشگاهی             

 

    

               مهندس علیرضا زجاجی                                 دکترابوالقاسم رئیسی                                   بهنام چهارلنگ
               مدیر کل حوزه ریاست                                مدیر کل روابط عمومی                                  مدیرکل حراست

            
             

 

    

              دکتر محمدرضا پورعابدی                              دکتر عیسی علیزاده                              دکتر محمدصادق بیجندی
              معاون پژوهش وفناوری                                    معاون فرهنگی                                    معاون آموزشی 

 

    

            دکتر مهدی باصولی                             دکتر مهدی باصولی                             دکتر بهروز بادکو

سرپرست معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع     معاون هماهنگی و امور مجلس               معاون رییس جهاددانشگاهی و رییس سازمان ستفا