دکتر ابوالقاسم رئیسی

تعداد بازدید:۲۰۱۶۳
دکتر ابوالقاسم رئیسی

دکتر ابوالقاسم رئیسی
مدیر کل روابط عمومی جهاددانشگاهی


دفتر مرکزی جهادانشگاهی
تلفن: 7-66488515
پست الکترونیک: raeisi@acecr.ac.ir

 

 

 

 

تحصیلات :
کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی
دکترای مدیریت رسانه