خراسان شمالی

تعداد بازدید:۹۵۴۵

 

نشانی: بجنورد - سایت اداری ارکان - جهاددانشگاهی

تلفن: 32285726-058

نمابر: 32285728-058

پست الکترونیک: sec.khs@acecr.ac.ir

پست الکترونیک: info@nkhjd.ir

وب سایت: http://jdkhsh.ac.ir