مرکز رشد واحدهای فناور اسلام آباد غرب

تعداد بازدید:۶۷۱۵

 

نشانی: اسلام آباد غرب - خیابان شهید مطهری - مجموعه دانشگاه پیام نور - ساختمان مرکز رشد واحدهای فناور

کدپستی: 6761865111

تلفن: 45241400-083

نمابر: 45246007-083

پست الکترونیک: info@kti.ir

وب سایت: www.kti.ir