مرکز رشد کرمانشاه

تعداد بازدید:۶۴۰۶

 

نشانی: کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی - سه راه 22 بهمن - ساختمان جهاد دانشگاهی - صندوق پستی: 1317-67145

تلفن: 31031-083

نمابر: 38257210 (083)

نمابر: 38250808 (083)

پست الکترونیک: sec.ks@acecr.ac.ir

پست الکترونیک: info@kti.ir

وب سایت: www.kti.ir