سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

آدرس: مشهد-میدان آزادی-پردیس دانشگاه-ص پ -1376-91775
تلفن: 2-38832360-051
نمابر: 38832369-051
پست الکترونیک: sec.khr@acecr.ac.ir
وب سایت: www.jdm.ac.ir

آخرین ویرایش۲۳ تیر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۹۸