موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی اصفهان

 آدرس: اصفهان- انتهای بلوار دانشگاه صنعتی-خمینی شهر-شهرک منظریه-باوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان اصفهان
تلفن: 65-33667261-031
نمابر: 33667266-031
پست الکترونیک: jdeihe@acecr.ac.ir
وب سایت: www.acecriut.org

آخرین ویرایش۰۷ خرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۹۳۵