مطالب مرتبط با کلید واژه " معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی "


بازدید کمیته تعالی بخشی و ارزشیابی کیفی مراکز درمان ناباروی از مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی استان مرکزی

بازدید کمیته تعالی بخشی و ارزشیابی کیفی مراکز درمان ناباروی از مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی استان مرکزی

پیرو برنامه ها و سیاست های دفتر تخصصی علوم پزشکی جهاددانشگاهی و اقدامات انجام شده در راستای وظایف و اهداف کمیته تعالی بخشی مراکز پزشکی و درمانی، اولین بازدید کمیته تخصصی مذکور ۳۱ مرداد، از مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی اراک به عمل آمد.

ادامه مطلب