توسط محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران؛

نتایج دو پژوهش کاربردی در کنگره‌ی «هالوفیل‌ها» ارایه شد

۰۶ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۷:۱۰ کد : ۹۹۵۷ پژوهشی
نتایج دو پژوهش کاربردی توسط محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در کنگره ۲۰۱۹ هالوفیل‌ها که در کشور رومانی برگزار شد، ارایه شد.
نتایج دو پژوهش کاربردی در کنگره‌ی «هالوفیل‌ها» ارایه شد

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته به جهاددانشگاهی، در این دو پژوهش پتانسیل‌های دو سویه نمک دوست بومی با نام‌های  Halobacterium salinarum و Salinivenus iranica در تولید متابولیتهای مؤثر بر رده‌های سلولی سرطانی بررسی شد. این پژوهشها نشان داد متابولیت تولیدی آرکی بومی Halobacterium salinarum سبب کاهش معنی‌دار توانایی زیستی رده‌های سلول‌های سرطان پروستات بدون اثر بر سلولهای رده نرمال فیبروبلاستی شدند. این متابولیتها سبب کاهش خاصیت بنیادینگی، افزایش میزان آپوپتوز و بیان ژن CASP3 در سلول‌های مورد مطالعه و سبب کاهش حجم تومور در مدل‌های موشی سرطان پروستات شدند و متابولیت تولیدی سویه باکتری Salinivenus iranica سبب کاهش معنی‌دار توانایی زیستی رده‌های سلول‌های سرطان پستان بدون اثر بر سلولهای رده نرمال فیبروبلاستی شد. به‌علاوه، این متابولیت سبب کاهش خاصیت بنیادینگی، افزایش میزان آپوپتوز و بیان ژن CASP3 در  سلولهای مورد مطالعه و سبب کاهش حجم تومور در مدل موشی سرطان پستان شد.
شایان ذکر است سلول‌های بنیادی سرطان زیرمجموعه‌های از سلولهای سرطانی هستند که موجب رشد تومور و بازگشت آن پس از درمان می‌شوند. یافتن داروهایی که توانایی از بین بردن این سلولها را داشته باشد، می‌تواند رویکرد مناسبی در تحقیقات و درمان سرطان باشد. متابولیتهای تولیدی این میکروارگانیسم‌ها می‌تواند عامل مناسبی برای هدف‌گیری مؤثر سلول‌های بنیادی سرطان باشند و در صورت خالص‌سازی و تعیین ساختار دقیق ماده مؤثره موجود در آن‌ها امکان معرفی این ترکیبات به عنوان یک داروی جدید به صنعت و پزشکی وجود دارد.
گفتنی است، نتایج فوق با عناوین زیر و به صورت پوستر مقاله در کنگره فوق ارایه شده است:

1- Purification and structural determination of anti-cancer molecule extracted from an extremely halophilic bacterium, Salinivenus iranica

2- Haloarchaeal strains as a new source for anti-cancer natural components


نظر شما :