دفتر مرکزی جهاددانشگاهی

تعداد بازدید:۷۸۲۸۴

 

نام واحد

آدرس پستی

تلفن

نمابر

پست الکترونیکی

تارگاه

اداره کل‌روابط عمومی

تهران – خیابان انقلاب اسلامی – روبروی درب اصلی دانشگاه تهران – شماره 1270

صندوق پستی :  1437-13185

66488515-7

سامانه پیام کوتاه :

30001359

66488518

info@acecr.ac.ir

http://acecr.ac.ir

دفتر همکاری های علمی و ارتباطات بین الملل

خیابان انقلاب اسلامی - خیابان فخر رازی -  خیابان شهدای ژاندارمری شرقی شماره 72

66491533

66491533

International@acecr.ac.ir

www.acecr.ir

www.acecr.org

دفتر حراست

تهران – خیابان انقلاب اسلامی – روبروی دانشگاه تهران – شماره 1270

صندوق پستی :  4364- 14155

66950175-66497550

66497550

 

 

معاونت‌پژوهش و فناوری

خیابان انقلاب اسلامی - روبروی درب اصلی دانشگاه تهران - دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی پلاک 1270 

66466569

66497572

research@acecr.ac.ir

research.acecr.ac.ir

معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع

خیابان انقلاب اسلامی - روبروی درب اصلی دانشگاه تهران - دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی پلاک 1270 

66409756

66400730

support@acecr.ac.ir

http://srm.acecr.ac.ir/fa

معاونت آموزشی

خیابان انقلاب اسلامی - خیابان فخر رازی -  خیابان شهدای ژاندارمری شرقی شماره 72

66971354-5

66971359

education@acecr.ac.ir

www.Jde.ir

معاونت هماهنگی و امور مجلس

خیابان انقلاب اسلامی - روبروی درب اصلی دانشگاه تهران - دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی پلاک 1270 

66497549-66490782

66411218

coordination@acecr.ac.ir

http://coo.acecr.ac.ir/fa

معاونت فرهنگی

خیابان انقلاب - خیابان فخر رازی -  خیابان شهدای ژاندارمری شرقی شماره 72

66971561-2

66491343

cultural@acecr.ac.ir

http://mfjd.ir/fa

شماره تلفنخانه ساختمان شماره 1

خیابان انقلاب اسلامی - روبروی درب اصلی دانشگاه تهران - دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی پلاک 1270 

66462002-66467718

66497571-66952949

66400730

 

 

شماره تلفنخانه ساختمان شماره 2

خیابان انقلاب - خیابان فخر رازی -  خیابان شهدای ژاندارمری شرقی شماره 72

66491119

66400730