مراسم آغاز سال ۱۳۹۸ جهاددانشگاهی

۱۷ فروردین ۱۳۹۸ ۳۹

بعد از ظهر امروز شنبه 17 فروردین 1398  مراسم آغاز سال 1398 جهاددانشگاهی در پژوهشکده فرهنگ هنر و معماری این نهاد برگزار شد .