بازدید اعضاء محترم فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی

۱۵ بهمن ۱۳۹۷ ۲۰

عصر روز یکشنبه 14 بهمن 1397  اعضاء محترم فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی تز پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی بازدید کردند .