بازدید دکتر طیبی از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

۰۷ بهمن ۱۳۹۷ ۹

7 بهمن 1397 دکتر طیبی ریاست محترم جهاددانشگاهی از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بازدید کرد.