گردهمایی روسای جهاددانشگاهی

۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱۶

روز سه شنبه 27 آذر ماه 1397 در ادامه رونمایی طرح های برگزیده جهاددانشگاهی گردهمایی روسای سازمان ها ، واحد ها ، پژوهشگاه ها ، پژوهشکده ها ، دانشگاهها و مراکز این نهاد برگزار شد .