افتتاح مرکز جامع آموزش دندانپزشکی جهاددانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران

۲۹ مهر ۱۳۹۷ ۱۱

صبح امروز یکشنبه 29 مهرماه 1397 مرکز جامع آموزش دندانپزشکی جهاددانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران با حضور دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی افتتاح شد.