گردهمایی مدیران شعب انتشارات جهاددانشگاهی سراسر کشور

۲۹ بهمن ۱۳۹۹ ۶

چهارشنبه 29 بهمن ماه 1399 گردهمایی مدیران شعب انتشارات جهاددانشگاهی سراسر کشور برگزار شد