افتتاح فاز نخست مجتمع نوآوری پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه

۲۹ شهریور ۱۳۹۹ ۲۲

صیح روز شنبه 29 شهریور 1399 ، مجتمع نوآوری پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه، با حضور دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی و جمعی از مدیران افتتاح شد.