بازدید رییس جهاددانشگاهی از برج فناوری پارک علم و فناوری و سوله‌های مرکز نوآوری جهاددانشگاهی کرمانشاه

۰۴ تیر ۱۳۹۹ ۷

صبح روز چهارشنبه 4 تیر 1399 دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی و هیات همراه از برج فناوری پارک علم و فناوری و سوله‌های مرکز نوآوری جهاددانشگاهی کرمانشاه بازدید کردند.