مراسم رونمایی از دکل حفاری «۷۲ فتح» ساخت جهاددانشگاهی با حضور وزیر نفت

۲۹ بهمن ۱۳۹۸ ۳۶

صبح روز سه شنبه 29 بهمن 1398 مراسم رونمایی از دکل‌ حفاری خشکی «۷۲ فتح» ساخته‌شده توسط جهاددانشگاهی مورد نیاز صنعت نفت ایران با حضور مهندس زنگنه و مدیران ارشد وزارت نفت برگزار شد. در ادامه، وزیر نفت از خط تولید مته‌های حفاری سازمان جهاددانشگاهی خوزستان بازدید کرد.

 مراسم رونمایی از دکل حفاری «۷۲ فتح» ساخت جهاددانشگاهی با حضور وزیر نفت
 مراسم رونمایی از دکل حفاری «۷۲ فتح» ساخت جهاددانشگاهی با حضور وزیر نفت
 مراسم رونمایی از دکل حفاری «۷۲ فتح» ساخت جهاددانشگاهی با حضور وزیر نفت
 مراسم رونمایی از دکل حفاری «۷۲ فتح» ساخت جهاددانشگاهی با حضور وزیر نفت
 مراسم رونمایی از دکل حفاری «۷۲ فتح» ساخت جهاددانشگاهی با حضور وزیر نفت
 مراسم رونمایی از دکل حفاری «۷۲ فتح» ساخت جهاددانشگاهی با حضور وزیر نفت
 مراسم رونمایی از دکل حفاری «۷۲ فتح» ساخت جهاددانشگاهی با حضور وزیر نفت
 مراسم رونمایی از دکل حفاری «۷۲ فتح» ساخت جهاددانشگاهی با حضور وزیر نفت
 مراسم رونمایی از دکل حفاری «۷۲ فتح» ساخت جهاددانشگاهی با حضور وزیر نفت
 مراسم رونمایی از دکل حفاری «۷۲ فتح» ساخت جهاددانشگاهی با حضور وزیر نفت
 مراسم رونمایی از دکل حفاری «۷۲ فتح» ساخت جهاددانشگاهی با حضور وزیر نفت
 مراسم رونمایی از دکل حفاری «۷۲ فتح» ساخت جهاددانشگاهی با حضور وزیر نفت
 مراسم رونمایی از دکل حفاری «۷۲ فتح» ساخت جهاددانشگاهی با حضور وزیر نفت
 مراسم رونمایی از دکل حفاری «۷۲ فتح» ساخت جهاددانشگاهی با حضور وزیر نفت
 مراسم رونمایی از دکل حفاری «۷۲ فتح» ساخت جهاددانشگاهی با حضور وزیر نفت
 مراسم رونمایی از دکل حفاری «۷۲ فتح» ساخت جهاددانشگاهی با حضور وزیر نفت
 مراسم رونمایی از دکل حفاری «۷۲ فتح» ساخت جهاددانشگاهی با حضور وزیر نفت
بازدید وزیر نفت از خط تولید مته‌های حفاری جهاددانشگاهی خوزستان
بازدید وزیر نفت از خط تولید مته‌های حفاری جهاددانشگاهی خوزستان
بازدید وزیر نفت از خط تولید مته‌های حفاری جهاددانشگاهی خوزستان
بازدید وزیر نفت از خط تولید مته‌های حفاری جهاددانشگاهی خوزستان
بازدید وزیر نفت از خط تولید مته‌های حفاری جهاددانشگاهی خوزستان
بازدید وزیر نفت از خط تولید مته‌های حفاری جهاددانشگاهی خوزستان
بازدید وزیر نفت از خط تولید مته‌های حفاری جهاددانشگاهی خوزستان
بازدید وزیر نفت از خط تولید مته‌های حفاری جهاددانشگاهی خوزستان
بازدید وزیر نفت از خط تولید مته‌های حفاری جهاددانشگاهی خوزستان