بازدید دکتر طیبی از غرفه های پارک های علم و فناوری در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش فناوری و فن بازار

۳۰ آذر ۱۳۹۸ ۱۲

دکتر طیبی از غرفه های پارک های علم و فناوری در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش فناوری و فن بازار بازدید کرد