نشست مشترک رایزن علمی و فناوری جمهوری اسلامی ایران در اروپا و هیات آکادمی ملی علوم آذربایجان با دکتر محمدرضا پورعابدی معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

۱۷ مرداد ۱۳۹۷ ۱۴

 ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ در دو نوبت ظهر و عصر نشست مشترک دکتر محمدرضا پورعابدی معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی و برخی از مدیران این نهاد با رایزن علمی و فناوری جمهوری اسلامی ایران در اروپا و هیات آکادمی ملی علوم آذربایجان در سالن اجتماعات جهاددانشگاهی برگزار شد