پژوهشکده تکنولوژی تولید

تعداد بازدید:۶۰۶۳

 

نشانی: اهواز - پردیس - جنب موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی - کوچه پژوهش - پژوهشکده تکنولوژی تولید

کدپستی: 84689-61396

تلفن: 33348490 33345049-061

نمابر: 33358552-061

پست الکترونیک: sec.pti@acecr.ac.ir

وب سایت: -