نهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت

۲۱ دی ۱۴۰۱ | ۱۴:۱۱ ۳۱

صبح روز چهارشنبه 21 دی ماه 1401 نهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت به مدت سه روز با هدف بررسی زخم های مزمن توسط سازمان جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

نهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت
نهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت
نهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت
نهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت
نهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت
نهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت
نهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت
نهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت
نهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت
نهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت
نهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت
نهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت
نهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت
نهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت
نهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت
نهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت
نهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت
نهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت
نهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت
نهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت
نهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت
نهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت
نهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت
نهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت
نهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت
نهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت
نهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت
نهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت
نهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت
نهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت
نهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت