آیین تکریم و معارفه رییس پیشین و سرپرست جدید جهاددانشگاهی خوزستان

۲۰ دی ۱۴۰۱ | ۱۶:۲۴ ۲۳

سه شنبه 20 دی ماه 1401  آیین تکریم دکتر سید علیرضا علوی رییس پیشین و معارفه مهندس رحیم امیری سرپرست جدید جهاددانشگاهی خوزستان با حضور دکتر یعقوب فتح الهی سرپرست معاونت پژوهش و فناوری و سید رضی آقاسیدی سرپرست معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی امروز در موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان برگزار شد.

آیین تکریم و معارفه رییس پیشین و سرپرست جدید جهاددانشگاهی خوزستان
آیین تکریم و معارفه رییس پیشین و سرپرست جدید جهاددانشگاهی خوزستان
آیین تکریم و معارفه رییس پیشین و سرپرست جدید جهاددانشگاهی خوزستان
آیین تکریم و معارفه رییس پیشین و سرپرست جدید جهاددانشگاهی خوزستان
آیین تکریم و معارفه رییس پیشین و سرپرست جدید جهاددانشگاهی خوزستان
آیین تکریم و معارفه رییس پیشین و سرپرست جدید جهاددانشگاهی خوزستان
آیین تکریم و معارفه رییس پیشین و سرپرست جدید جهاددانشگاهی خوزستان
آیین تکریم و معارفه رییس پیشین و سرپرست جدید جهاددانشگاهی خوزستان
آیین تکریم و معارفه رییس پیشین و سرپرست جدید جهاددانشگاهی خوزستان
آیین تکریم و معارفه رییس پیشین و سرپرست جدید جهاددانشگاهی خوزستان
آیین تکریم و معارفه رییس پیشین و سرپرست جدید جهاددانشگاهی خوزستان
آیین تکریم و معارفه رییس پیشین و سرپرست جدید جهاددانشگاهی خوزستان
آیین تکریم و معارفه رییس پیشین و سرپرست جدید جهاددانشگاهی خوزستان
آیین تکریم و معارفه رییس پیشین و سرپرست جدید جهاددانشگاهی خوزستان
آیین تکریم و معارفه رییس پیشین و سرپرست جدید جهاددانشگاهی خوزستان
آیین تکریم و معارفه رییس پیشین و سرپرست جدید جهاددانشگاهی خوزستان
آیین تکریم و معارفه رییس پیشین و سرپرست جدید جهاددانشگاهی خوزستان
آیین تکریم و معارفه رییس پیشین و سرپرست جدید جهاددانشگاهی خوزستان
آیین تکریم و معارفه رییس پیشین و سرپرست جدید جهاددانشگاهی خوزستان
آیین تکریم و معارفه رییس پیشین و سرپرست جدید جهاددانشگاهی خوزستان
آیین تکریم و معارفه رییس پیشین و سرپرست جدید جهاددانشگاهی خوزستان
آیین تکریم و معارفه رییس پیشین و سرپرست جدید جهاددانشگاهی خوزستان
آیین تکریم و معارفه رییس پیشین و سرپرست جدید جهاددانشگاهی خوزستان