بیست و چهارمین کنگره بین المللی «نگاهی جامع بر ناباروری از تشخیص تا تولد نوزاد سالم»

۱۴ دی ۱۴۰۱ | ۱۳:۴۳ ۹

صبح امروز چهارشنبه 14 دی ماه 1401 بیست و چهارمین کنگره بین المللی «نگاهی جامع بر ناباروری از تشخیص تا تولد نوزاد سالم» امروز 14 دی ماه توسط پژوهشگاه ابن سینای جهاددانشگاهی کار خود را آغاز کرد.

بیست و چهارمین کنگره بین المللی «نگاهی جامع بر ناباروری از تشخیص تا تولد نوزاد سالم»
بیست و چهارمین کنگره بین المللی «نگاهی جامع بر ناباروری از تشخیص تا تولد نوزاد سالم»
بیست و چهارمین کنگره بین المللی «نگاهی جامع بر ناباروری از تشخیص تا تولد نوزاد سالم»
بیست و چهارمین کنگره بین المللی «نگاهی جامع بر ناباروری از تشخیص تا تولد نوزاد سالم»
بیست و چهارمین کنگره بین المللی «نگاهی جامع بر ناباروری از تشخیص تا تولد نوزاد سالم»
بیست و چهارمین کنگره بین المللی «نگاهی جامع بر ناباروری از تشخیص تا تولد نوزاد سالم»
بیست و چهارمین کنگره بین المللی «نگاهی جامع بر ناباروری از تشخیص تا تولد نوزاد سالم»
بیست و چهارمین کنگره بین المللی «نگاهی جامع بر ناباروری از تشخیص تا تولد نوزاد سالم»
بیست و چهارمین کنگره بین المللی «نگاهی جامع بر ناباروری از تشخیص تا تولد نوزاد سالم»