سفر دو روزه رییس جهاددانشگاهی به سیستان و بلوچستان

۰۲ آذر ۱۴۰۱ | ۲۱:۴۸ ۳۱

صبح روز چهارشنبه یکم آذر ماه 1401 دکتر حسن مسلمی نائینی رییس جهاددانشگاهی و هیات همراه برای بازدید از دستاوردهای این نهاد در سیستان و بلوچستان و دیدار با مسئولان استانی، در سفری دو روزه به این استان سفر کردند.

سفر دو روزه رییس جهاددانشگاهی به سیستان و بلوچستان
سفر دو روزه رییس جهاددانشگاهی به سیستان و بلوچستان
سفر دو روزه رییس جهاددانشگاهی به سیستان و بلوچستان
سفر دو روزه رییس جهاددانشگاهی به سیستان و بلوچستان
سفر دو روزه رییس جهاددانشگاهی به سیستان و بلوچستان
سفر دو روزه رییس جهاددانشگاهی به سیستان و بلوچستان
سفر دو روزه رییس جهاددانشگاهی به سیستان و بلوچستان
سفر دو روزه رییس جهاددانشگاهی به سیستان و بلوچستان
سفر دو روزه رییس جهاددانشگاهی به سیستان و بلوچستان
سفر دو روزه رییس جهاددانشگاهی به سیستان و بلوچستان
سفر دو روزه رییس جهاددانشگاهی به سیستان و بلوچستان
سفر دو روزه رییس جهاددانشگاهی به سیستان و بلوچستان
سفر دو روزه رییس جهاددانشگاهی به سیستان و بلوچستان
سفر دو روزه رییس جهاددانشگاهی به سیستان و بلوچستان
سفر دو روزه رییس جهاددانشگاهی به سیستان و بلوچستان
سفر دو روزه رییس جهاددانشگاهی به سیستان و بلوچستان
سفر دو روزه رییس جهاددانشگاهی به سیستان و بلوچستان
سفر دو روزه رییس جهاددانشگاهی به سیستان و بلوچستان
سفر دو روزه رییس جهاددانشگاهی به سیستان و بلوچستان
سفر دو روزه رییس جهاددانشگاهی به سیستان و بلوچستان
سفر دو روزه رییس جهاددانشگاهی به سیستان و بلوچستان
سفر دو روزه رییس جهاددانشگاهی به سیستان و بلوچستان
سفر دو روزه رییس جهاددانشگاهی به سیستان و بلوچستان
سفر دو روزه رییس جهاددانشگاهی به سیستان و بلوچستان
سفر دو روزه رییس جهاددانشگاهی به سیستان و بلوچستان
سفر دو روزه رییس جهاددانشگاهی به سیستان و بلوچستان
سفر دو روزه رییس جهاددانشگاهی به سیستان و بلوچستان
سفر دو روزه رییس جهاددانشگاهی به سیستان و بلوچستان
سفر دو روزه رییس جهاددانشگاهی به سیستان و بلوچستان