افتتاحیه دوره جامع آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی

۰۱ آذر ۱۴۰۱ | ۱۲:۰۰ ۱۶

صبح روز سه شنبه 1 آذر ماه 1401 دوره جامع آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی با هدف ارتقای سطح عملکرد مدیران و معاونان پارک های علم و فناوری،  مراکز رشد و مراکز نوآوری و شتابدهی جهاددانشگاهی با حضور رییس جهاددانشگاهی برگزار شد.

افتتاحیه دوره جامع آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی
افتتاحیه دوره جامع آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی
افتتاحیه دوره جامع آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی
افتتاحیه دوره جامع آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی
افتتاحیه دوره جامع آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی
افتتاحیه دوره جامع آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی
افتتاحیه دوره جامع آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی
افتتاحیه دوره جامع آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی
افتتاحیه دوره جامع آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی
افتتاحیه دوره جامع آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی
افتتاحیه دوره جامع آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی
افتتاحیه دوره جامع آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی
افتتاحیه دوره جامع آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی
افتتاحیه دوره جامع آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی
افتتاحیه دوره جامع آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی
افتتاحیه دوره جامع آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی