نشست‌ «مؤلفه های اجتماعی سلامت»

۳۰ آبان ۱۴۰۱ | ۰۹:۵۹ ۲۷

صبح روز شنبه 28 آبان ماه 1401  نشست  «مؤلفه های اجتماعی سلامت» در پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی با سخنرانی دکتر علی منتظری رییس این پژوهشکده برگزار شد.

نشست‌ «مؤلفه های اجتماعی سلامت»
نشست‌ «مؤلفه های اجتماعی سلامت»
نشست‌ «مؤلفه های اجتماعی سلامت»
نشست‌ «مؤلفه های اجتماعی سلامت»
نشست‌ «مؤلفه های اجتماعی سلامت»
نشست‌ «مؤلفه های اجتماعی سلامت»
نشست‌ «مؤلفه های اجتماعی سلامت»
نشست‌ «مؤلفه های اجتماعی سلامت»
نشست‌ «مؤلفه های اجتماعی سلامت»
نشست‌ «مؤلفه های اجتماعی سلامت»
نشست‌ «مؤلفه های اجتماعی سلامت»
نشست‌ «مؤلفه های اجتماعی سلامت»
نشست‌ «مؤلفه های اجتماعی سلامت»
نشست‌ «مؤلفه های اجتماعی سلامت»
نشست‌ «مؤلفه های اجتماعی سلامت»
نشست‌ «مؤلفه های اجتماعی سلامت»
نشست‌ «مؤلفه های اجتماعی سلامت»
نشست‌ «مؤلفه های اجتماعی سلامت»
نشست‌ «مؤلفه های اجتماعی سلامت»
نشست‌ «مؤلفه های اجتماعی سلامت»
نشست‌ «مؤلفه های اجتماعی سلامت»
نشست‌ «مؤلفه های اجتماعی سلامت»
نشست‌ «مؤلفه های اجتماعی سلامت»
نشست‌ «مؤلفه های اجتماعی سلامت»
نشست‌ «مؤلفه های اجتماعی سلامت»
نشست‌ «مؤلفه های اجتماعی سلامت»
نشست‌ «مؤلفه های اجتماعی سلامت»