بازدید رییس جهادنشگاهی از خبرگزاری ایسنا

۲۸ آبان ۱۴۰۱ | ۱۷:۰۹ ۲۴

شنبه 28 آبان ماه 1401 دکتر حسن مسلمی نائینی رییس جهاددانشگاهی، با حضور در خبرگزاری ایسنا و بازدید از تحریریه و بخش‌های مختلف این خبرگزاری با مهدی عرفاتی سرپرست خبرگزاری ایسنا دیدار و گفت وگو کرد.

بازدید رییس جهادنشگاهی از خبرگزاری ایسنا
بازدید رییس جهادنشگاهی از خبرگزاری ایسنا
بازدید رییس جهادنشگاهی از خبرگزاری ایسنا
بازدید رییس جهادنشگاهی از خبرگزاری ایسنا
بازدید رییس جهادنشگاهی از خبرگزاری ایسنا
بازدید رییس جهادنشگاهی از خبرگزاری ایسنا
بازدید رییس جهادنشگاهی از خبرگزاری ایسنا
بازدید رییس جهادنشگاهی از خبرگزاری ایسنا
بازدید رییس جهادنشگاهی از خبرگزاری ایسنا
بازدید رییس جهادنشگاهی از خبرگزاری ایسنا
بازدید رییس جهادنشگاهی از خبرگزاری ایسنا
بازدید رییس جهادنشگاهی از خبرگزاری ایسنا
بازدید رییس جهادنشگاهی از خبرگزاری ایسنا
بازدید رییس جهادنشگاهی از خبرگزاری ایسنا
بازدید رییس جهادنشگاهی از خبرگزاری ایسنا
بازدید رییس جهادنشگاهی از خبرگزاری ایسنا
بازدید رییس جهادنشگاهی از خبرگزاری ایسنا
بازدید رییس جهادنشگاهی از خبرگزاری ایسنا
بازدید رییس جهادنشگاهی از خبرگزاری ایسنا
بازدید رییس جهادنشگاهی از خبرگزاری ایسنا
بازدید رییس جهادنشگاهی از خبرگزاری ایسنا
بازدید رییس جهادنشگاهی از خبرگزاری ایسنا
بازدید رییس جهادنشگاهی از خبرگزاری ایسنا
بازدید رییس جهادنشگاهی از خبرگزاری ایسنا