مراسم اختتامیه "مسابقه امام سوم"

۲۳ آبان ۱۴۰۱ | ۱۲:۵۸ ۳۱

صبح روز دوشنبه 23 آبان ماه 1401 مراسم اختتامیه "مسابقه امام سوم"  به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی ویژه جهادگران و خانواده های ایشان، به صورت برخط برگزار شد.

مراسم اختتامیه "مسابقه امام سوم"
مراسم اختتامیه "مسابقه امام سوم"
مراسم اختتامیه "مسابقه امام سوم"
مراسم اختتامیه "مسابقه امام سوم"
مراسم اختتامیه "مسابقه امام سوم"
مراسم اختتامیه "مسابقه امام سوم"
مراسم اختتامیه "مسابقه امام سوم"
مراسم اختتامیه "مسابقه امام سوم"
مراسم اختتامیه "مسابقه امام سوم"
مراسم اختتامیه "مسابقه امام سوم"
مراسم اختتامیه "مسابقه امام سوم"
مراسم اختتامیه "مسابقه امام سوم"
مراسم اختتامیه "مسابقه امام سوم"
مراسم اختتامیه "مسابقه امام سوم"
مراسم اختتامیه "مسابقه امام سوم"
مراسم اختتامیه "مسابقه امام سوم"
مراسم اختتامیه "مسابقه امام سوم"
مراسم اختتامیه "مسابقه امام سوم"
مراسم اختتامیه "مسابقه امام سوم"
مراسم اختتامیه "مسابقه امام سوم"
مراسم اختتامیه "مسابقه امام سوم"
مراسم اختتامیه "مسابقه امام سوم"
مراسم اختتامیه "مسابقه امام سوم"
مراسم اختتامیه "مسابقه امام سوم"
مراسم اختتامیه "مسابقه امام سوم"
مراسم اختتامیه "مسابقه امام سوم"
مراسم اختتامیه "مسابقه امام سوم"
مراسم اختتامیه "مسابقه امام سوم"
مراسم اختتامیه "مسابقه امام سوم"
مراسم اختتامیه "مسابقه امام سوم"
مراسم اختتامیه "مسابقه امام سوم"