امضای تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی و صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران بنیاد شهید

۱۸ آبان ۱۴۰۱ | ۱۷:۱۶ ۱۲

چهارشنبه 18 آبان ماه 1401  تفاهم نامه همکاری بین معاونت آموزش و کار آفرینی جهاددانشگاهی و صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران بنیاد شهید ، به امضای دکتر محمدصاق بیجندی معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی و دکتر علیرضا محمدی مدیرعامل صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران  رسید.

امضای تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی و صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران بنیاد شهید
امضای تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی و صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران بنیاد شهید
امضای تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی و صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران بنیاد شهید
امضای تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی و صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران بنیاد شهید
امضای تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی و صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران بنیاد شهید
امضای تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی و صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران بنیاد شهید
امضای تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی و صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران بنیاد شهید
امضای تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی و صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران بنیاد شهید
امضای تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی و صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران بنیاد شهید
امضای تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی و صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران بنیاد شهید
امضای تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی و صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران بنیاد شهید
امضای تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی و صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران بنیاد شهید