بازدید رییس جهاددانشگاهی از واحد خراسان رضوی

۱۷ آبان ۱۴۰۱ | ۱۶:۱۴ ۱۳

17 آ؛بان 1401 دکتر حسن مسلمی نائینی رییس جهاددانشگاهی در اولین سفر کاری خود از واحد خراسان رضوی بازدید کرد.

بازدید رییس جهاددانشگاهی از واحد خراسان رضوی
بازدید رییس جهاددانشگاهی از واحد خراسان رضوی
بازدید رییس جهاددانشگاهی از واحد خراسان رضوی
بازدید رییس جهاددانشگاهی از واحد خراسان رضوی
بازدید رییس جهاددانشگاهی از واحد خراسان رضوی
بازدید رییس جهاددانشگاهی از واحد خراسان رضوی
بازدید رییس جهاددانشگاهی از واحد خراسان رضوی
بازدید رییس جهاددانشگاهی از واحد خراسان رضوی
بازدید رییس جهاددانشگاهی از واحد خراسان رضوی
بازدید رییس جهاددانشگاهی از واحد خراسان رضوی
بازدید رییس جهاددانشگاهی از واحد خراسان رضوی
بازدید رییس جهاددانشگاهی از واحد خراسان رضوی
بازدید رییس جهاددانشگاهی از واحد خراسان رضوی