حال و هوای شهر تهران در آستانه چهل و دومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی

۰۵ مرداد ۱۴۰۱ | ۲۱:۱۰ ۱۳

در آستانه فرارسیدن 16 مرداماه، تبلیغات گرامیداشت چهل و دومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی در نقاط مختلف شهر تهران به نمایش درآمد که بخشی از آن در این تصاویر درج شده است.

حال و هوای شهر تهران در آستانه چهل و دومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی
حال و هوای شهر تهران در آستانه چهل و دومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی
حال و هوای شهر تهران در آستانه چهل و دومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی
حال و هوای شهر تهران در آستانه چهل و دومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی
حال و هوای شهر تهران در آستانه چهل و دومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی
حال و هوای شهر تهران در آستانه چهل و دومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی
حال و هوای شهر تهران در آستانه چهل و دومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی
حال و هوای شهر تهران در آستانه چهل و دومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی
حال و هوای شهر تهران در آستانه چهل و دومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی
حال و هوای شهر تهران در آستانه چهل و دومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی
حال و هوای شهر تهران در آستانه چهل و دومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی
حال و هوای شهر تهران در آستانه چهل و دومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی
حال و هوای شهر تهران در آستانه چهل و دومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی