بازدید رییس جهاددانشگاهی از واحد علم و صنعت

۱۵ تیر ۱۴۰۱ | ۱۵:۱۶ ۲۸

صبح روز چهارشنبه 15 تیرماه 1401  دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی رییس جهاددانشگاهی با حضور در واحد علم و صنعت از آخرین دستاوردها و توانمندی‌های این واحد جهاددانشگاهی بازدید کرد.
در این بازدید طی نشستی با حضور دکتر دهقانی فیروز آبادی ، دکتر حمیدرضا طیبی مشاور رییس جهاددانشگاهی و دکتر محمدرضا پورعابدی معاون پژوهش و فناوری و رییس و مدیران واحد علم وصنعت آخرین وضعیت طرح های این واحد جهاددانشگاهی مورد بررسی قرار گرفت.

بازدید رییس جهاددانشگاهی از واحد علم و صنعت
بازدید رییس جهاددانشگاهی از واحد علم و صنعت
بازدید رییس جهاددانشگاهی از واحد علم و صنعت
بازدید رییس جهاددانشگاهی از واحد علم و صنعت
بازدید رییس جهاددانشگاهی از واحد علم و صنعت
بازدید رییس جهاددانشگاهی از واحد علم و صنعت
بازدید رییس جهاددانشگاهی از واحد علم و صنعت
بازدید رییس جهاددانشگاهی از واحد علم و صنعت
بازدید رییس جهاددانشگاهی از واحد علم و صنعت
بازدید رییس جهاددانشگاهی از واحد علم و صنعت
بازدید رییس جهاددانشگاهی از واحد علم و صنعت
بازدید رییس جهاددانشگاهی از واحد علم و صنعت
بازدید رییس جهاددانشگاهی از واحد علم و صنعت
بازدید رییس جهاددانشگاهی از واحد علم و صنعت
بازدید رییس جهاددانشگاهی از واحد علم و صنعت
بازدید رییس جهاددانشگاهی از واحد علم و صنعت
بازدید رییس جهاددانشگاهی از واحد علم و صنعت
بازدید رییس جهاددانشگاهی از واحد علم و صنعت
بازدید رییس جهاددانشگاهی از واحد علم و صنعت
بازدید رییس جهاددانشگاهی از واحد علم و صنعت
بازدید رییس جهاددانشگاهی از واحد علم و صنعت
بازدید رییس جهاددانشگاهی از واحد علم و صنعت
بازدید رییس جهاددانشگاهی از واحد علم و صنعت
بازدید رییس جهاددانشگاهی از واحد علم و صنعت
بازدید رییس جهاددانشگاهی از واحد علم و صنعت
بازدید رییس جهاددانشگاهی از واحد علم و صنعت
بازدید رییس جهاددانشگاهی از واحد علم و صنعت
بازدید رییس جهاددانشگاهی از واحد علم و صنعت