سفر یک روزه دکتر طیبی به استان اصفهان

۲۱ مهر ۱۴۰۰ ۲۰

صبح روز چهارشنبه 21 مهر 1400 دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی به استان اصفهان سفر کرد و با دکتر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان دیدار کرد. وی همچنین در این سفر با روسای جهاددانشگاهی واحدهای اصفهان و صنعتی اصفهان به گفت و گو نشست و از پژوهشکده زیست فناوری رویان بازدید کرد.

سفر یک روزه دکتر طیبی به استان اصفهان
سفر یک روزه دکتر طیبی به استان اصفهان
سفر یک روزه دکتر طیبی به استان اصفهان
سفر یک روزه دکتر طیبی به استان اصفهان
سفر یک روزه دکتر طیبی به استان اصفهان
سفر یک روزه دکتر طیبی به استان اصفهان
سفر یک روزه دکتر طیبی به استان اصفهان
سفر یک روزه دکتر طیبی به استان اصفهان
سفر یک روزه دکتر طیبی به استان اصفهان
سفر یک روزه دکتر طیبی به استان اصفهان
سفر یک روزه دکتر طیبی به استان اصفهان
سفر یک روزه دکتر طیبی به استان اصفهان
سفر یک روزه دکتر طیبی به استان اصفهان
سفر یک روزه دکتر طیبی به استان اصفهان
سفر یک روزه دکتر طیبی به استان اصفهان
سفر یک روزه دکتر طیبی به استان اصفهان
سفر یک روزه دکتر طیبی به استان اصفهان
سفر یک روزه دکتر طیبی به استان اصفهان
سفر یک روزه دکتر طیبی به استان اصفهان
سفر یک روزه دکتر طیبی به استان اصفهان