بازدید اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی

۱۹ مهر ۱۴۰۰ ۱۴

صبح روز دوشنبه 19 مهر 1400 رییس و اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با همراهی دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی در سفر به استان البرز با بازدید از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی در جریان آخرین دستاوردهای این نهاد قرار گرفتند.

بازدید اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی
بازدید اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی
بازدید اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی
بازدید اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی
بازدید اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی
بازدید اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی
بازدید اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی
بازدید اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی
بازدید اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی
بازدید اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی
بازدید اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی
بازدید اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی
بازدید اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی
بازدید اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی