خط سرخ شیدایی

۱۲ مهر ۱۴۰۰ ۳۰

ظهر روز سه شنبه 12 مهر 1400  "خط سرخ شیدایی" به همت موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی همراه با اجرای برنامه تعزیه خوانی در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری این نهاد برگزار شد.

خط سرخ شیدایی
خط سرخ شیدایی
خط سرخ شیدایی
خط سرخ شیدایی
خط سرخ شیدایی
خط سرخ شیدایی
خط سرخ شیدایی
خط سرخ شیدایی
خط سرخ شیدایی
خط سرخ شیدایی
خط سرخ شیدایی
خط سرخ شیدایی
خط سرخ شیدایی
خط سرخ شیدایی
خط سرخ شیدایی
خط سرخ شیدایی
خط سرخ شیدایی
خط سرخ شیدایی
خط سرخ شیدایی
خط سرخ شیدایی
خط سرخ شیدایی
خط سرخ شیدایی
خط سرخ شیدایی
خط سرخ شیدایی
خط سرخ شیدایی
خط سرخ شیدایی
خط سرخ شیدایی
خط سرخ شیدایی
خط سرخ شیدایی
خط سرخ شیدایی