آیین آغاز سومین پویش سراسری اطلاع‌رسانی سرطان معتمد

۱۱ مهر ۱۴۰۰ ۲۱

صبح روز یکشنبه 11 مهر 1400 آیین آغاز سومین پویش سراسری اطلاع‌رسانی سرطان معتمد با حضور دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی، دکتر پورعابدی معاون پژوهش و فناوری این نهاد و دکتر رامین صرامی فروشان رییس پژوهشکده سرطان معتمد در دفتر مرکزی جهاددانشگاهی  برگزار شد.

آیین آغاز سومین پویش سراسری اطلاع‌رسانی سرطان معتمد
آیین آغاز سومین پویش سراسری اطلاع‌رسانی سرطان معتمد
آیین آغاز سومین پویش سراسری اطلاع‌رسانی سرطان معتمد
آیین آغاز سومین پویش سراسری اطلاع‌رسانی سرطان معتمد
آیین آغاز سومین پویش سراسری اطلاع‌رسانی سرطان معتمد
آیین آغاز سومین پویش سراسری اطلاع‌رسانی سرطان معتمد
آیین آغاز سومین پویش سراسری اطلاع‌رسانی سرطان معتمد
آیین آغاز سومین پویش سراسری اطلاع‌رسانی سرطان معتمد
آیین آغاز سومین پویش سراسری اطلاع‌رسانی سرطان معتمد
آیین آغاز سومین پویش سراسری اطلاع‌رسانی سرطان معتمد
آیین آغاز سومین پویش سراسری اطلاع‌رسانی سرطان معتمد
آیین آغاز سومین پویش سراسری اطلاع‌رسانی سرطان معتمد
آیین آغاز سومین پویش سراسری اطلاع‌رسانی سرطان معتمد
آیین آغاز سومین پویش سراسری اطلاع‌رسانی سرطان معتمد
آیین آغاز سومین پویش سراسری اطلاع‌رسانی سرطان معتمد
آیین آغاز سومین پویش سراسری اطلاع‌رسانی سرطان معتمد
آیین آغاز سومین پویش سراسری اطلاع‌رسانی سرطان معتمد
آیین آغاز سومین پویش سراسری اطلاع‌رسانی سرطان معتمد
آیین آغاز سومین پویش سراسری اطلاع‌رسانی سرطان معتمد
آیین آغاز سومین پویش سراسری اطلاع‌رسانی سرطان معتمد
آیین آغاز سومین پویش سراسری اطلاع‌رسانی سرطان معتمد